Skip to content

Gymnázium Karla Čapka – Dobříš

Gymnázium Karla Čapka v Dobříši je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízená Středočeským krajem. Poskytuje úplné středoškolské vzdělání ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu – kód studijního oboru 79-41-K/401 a 79-41-K/801.

Ředitel školy je ve smyslu § 1 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb. osobou zákonem pověřenou výkonem státní správy ve školství. Jeho rozhodování je podle § 3 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb. výslovně zařazeno mezi rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob v oblasti státní správy. Další práva a povinnosti ředitele školy v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb.:

řídí školu
plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce
odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy
odpovídá za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků
rozhoduje o přijetí ke studiu, o přerušení studia, podmínečném vyloučení, vyloučení ze studia a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření
kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků
odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční správy o hospodaření školy
zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka